Zeer professionele en volledige bijstand

Kosten

Onder de term ‘Kosten’ vallen alle uitgaven die door de advocaat zijn gedaan ten behoeve van de zaak, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, de kosten van allerhande afschriften, secretariaatskosten, reisonkosten, …  De variabele kantoorkosten worden als volgt in rekening gebracht :

 • uitgaande briefwisseling, dactylografie, procedurestukken : € 12/blad
 • verplaatsingen : € 0,70/km
 • opening dossier: forfaitair € 50,00

De tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW (thans 21%).

Ereloon

Met het ereloon worden de prestaties van de advocaat vergoed.  Door de veelzijdigheid van de opdracht en de aard van het cliënteel bestaan er verschillende manieren om het ereloon te berekenen.  De hoofdregel in het kantoor is de bepaling van het ereloon op basis van de gepresteerde uren aan een afgesproken uurloontarief , waarbij de volgende criteria mee in rekening worden gebracht voor wat betreft de bepaling van het tarief :

 • moeilijkheidsgraad
 • spoedeisend karakter
 • waarde van het geschil
 • bereikt resultaat
 • ervaring van de advocaat
 • onderlegdheid in de behandelde materie

De berekening of de correctie gebeurt steeds met inachtname van de regels van billijkheid en gematigdheid.

De cliënt wordt bij aanvang van de zaak zo goed mogelijk ingelicht over de kosten en erelonen en de cliënt wordt verder op de hoogte gehouden van de nieuwe ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Het ereloon kan tevens berekend worden naargelang de waarde.

De waarde van het geschil wordt bepaald door rekening te houden met zowel de vordering van de eiser als verweerder, met inbegrip van de hoofdsom, schadebeding en intresten.

Indien er meerdere vorderingen zijn, nl. hoofdeis / tegeneis / tusseneis wordt één en ander berekend op het totaal bedrag. Het ereloon wordt alsdan berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal :

 • Van € 0 tot € 6 200,01 : 15%
 • Van € 6 200,01 tot € 50 000 : 10%
 • Van € 50 000,01 tot € 125 000 : 8%
 • Van € 125 000,01 tot € 250 000 : 6%
 • Meer dan € 250 000 : 4%

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling worden provisies gevraagd.  Bij omvangrijke zaken worden tussentijdse staten opgesteld.  Bij het afsluiten van de zaak of bij het opstellen van de tussentijdse staat wordt aan de cliënt een staat van onkosten en erelonen voorgelegd die samengesteld is als volgt :

 • gedetailleerde kostenstaat
 • overzicht van de verleende diensten, eventueel met vermelding van het behaalde resultaat
 • het begrote ereloon
 • de ontvangen voorschotten

Alle gehanteerde tarieven inzake kosten en erelonen worden exclusief BTW vermeld en dienen steeds te worden vermeerderd met de toepasselijke BTW (thans 21%).

Rechtsbijstand

Afhankelijk van de bepalingen in de verzekeringspolis geniet U mogelijkerwijze ook van een polis rechtsbijstand.  Deze polis rechtsbijstand dekt in bepaalde gevallen de kosten en erelonen van de advocaat.  U kan ons steeds contacteren, zodat wij samen met U kunnen nagaan of U van een dergelijke polis kan genieten.

Diensten

Ons kantoor is lid van de Balie Limburg.  De Balie Limburg is op haar beurt lid van de Orde van Vlaamse Balies met zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 148 (www.advocaat.be).  Aan het hoofd van elke lokale balie staat een Stafhouder, die in zijn/haar bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Orde van Advocaten.  Ons kantoor is gevestigd te 3920 Lommel, Lepelstraat 125.  Onze advocaten zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van €1.250.000.  De verzekering werd afgesloten bij de Balie van Limburg.  Indien voorafgaand verzocht, kan voor een specifieke behandeling van bepaalde zaken een hogere verzekering worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

Deontologie

Advocaten maken deel uit van een specifieke beroepsgroep met een eigen deontologische code.  Ook zijn zij in de uitoefening van hun beroep aan verschillende reglementen onderworpen.  De documenten kan men terug vinden op de website : ‘www.advocaat.be’.  Ingeval van problemen omtrent tevredenheid neemt U in de eerste plaats best contact op met uw advocaat, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.  Indien dit niet helpt, kan men zich richten tot de Stafhouder van de Balie Limburg op het adres : ‘Parklaan 25 te 3500 Hasselt’.  Deze informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de bepalingen van de Dienstwet van 26 maart 2010.

Algemene voorwaarden

De ondertekenaar van de briefwisseling en de procedurestukken is de dominus litis. De associatie is verantwoordelijk  voor het dossier.

Betalingen die bestemd zijn voor de cliënt en voor de tegenpartij, moeten steeds op de derdenrekening gebeuren, die onder toezicht van de Stafhouder staat.

De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar worden gedekt.

Privacy: de door U verstrekte gegevens worden bewaard met het oog op de dienstverlening en worden niet aan derden meegedeeld. U kan deze informatie controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op info@legi-team.be.

De advocaat kan steeds zijn opdracht beëindigen bij vertrouwensbreuk, maar ziet toe dat dit niet ontijdig gebeurt.

Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van Limburg bevoegd. Consumenten kunnen zich richten tot www.ligeca.be, de ombudsdienst consumenten/advocaten, per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.